Óvodai beíratás


Kiskőrösi Evangélikus Középiskola Harangvirág Óvodája

6200 Kiskőrös, Árpád u. 6.

_____________________________________________________ 

Közlemény

 

Tájékoztató az óvodai felvételről

A 2011.évi CXC. törvény az alábbiak szerint rendelkezik:
8. §
(1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző - az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, a negyedik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Az  óvodakötelessé váló gyermekek beíratása a 2023/2024. nevelési évre

2023. április 26 - 27-én

8.00 – 16.00 óráig lesz

a Kiskőrösi Evangélikus Középiskola Harangvirág Óvodájában

 (Kiskőrös, Árpád u. 6.).

 

Beíratáshoz szükséges dokumentumok

  • gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványa
  • gyermek TAJ kártyája
  • keresztelést igazoló lap
  • jelentkezési lap
  • szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája 

 

A ,,Jelentkezési lap” nyomtatvány letölthető az intézmény honlapjáról (itt) vagy kérhető az óvodában.

 
Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezményekről

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról szóló 2012.évi II. törvény  247. § a) pontja értelmében, az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be szabálysértést követ el.


Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről

Az Alapító Okiratban foglaltak alapján az intézmény alapfeladatában elláthatja a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a mozgásszervi (mozgáskorlátozott), érzékszervi (látás, hallássérült), a beszédfogyatékos, és az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek nevelését.


Az óvoda felvételi körzete az Alapító Okirat szerint
: Kiskőrös város és környéke


Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja

Az óvoda a felvétel tárgyában meghozott döntésről írásban, a kérelem elutasításról határozat formájában értesíti a szülőt legkésőbb 2023. május 29-ig.


Jogorvoslati lehetőség

 Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül a gyermek érdekében eljárást indíthat. A kérelem az intézmény igazgatójához Szentgyörgyiné Szlovák Máriához (Kiskőrös, Árpád u.4.) nyújtható be.


Bővebb felvilágosítás

Tiriczné Szabó Szilvia tagintézmény-vezető

 

Kiskőrös,2023.03.21.                                                                                    

                                                                                 Szentgyörgyiné Szlovák Mária

                                                                                              intézményvezető