Beiratkozás a 2020/21-es nevelési évre

Kiskőrösi Evangélikus Középiskola Harangvirág Óvodája

6200 Kiskőrös, Árpád u. 6.

_____________________________________________________

 

Közlemény

 

Tájékoztató az óvodai felvételről

A 2011.évi CXC. törvény az alábbiak szerint rendelkezik:
8. §
(1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző - az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, a negyedik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Az  óvodakötelessé váló gyermekek beíratását a 2020/2021. nevelési évre a járványügyi helyzetre való tekintettel az EMMI 7/2020. (III. 25.) határozata alapján  a következőképpen kell megszerveznünk:

"A kötelező felvételi körzettel nem rendelkező óvodák 2020. április 17-éig fogadják a
szülők beiratkozásra vonatkozó szándéknyilatkozatait – melyben a szülőknek meg kell
jelölniük a gyermek kötelező felvételt biztosító óvodájának adatait is.

A szándéknyilatkozatokat elektronikus úton, telefonon vagy különösen indokolt esetben
személyesen tehetik meg a szülők a kiválasztott óvoda felé.

A kötelező felvételi körzettel nem rendelkező óvodák az óvodai beiratkozásokat április
2. és április 20. között tartja meg a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi
szempontokra különös figyelemmel.

A szülők által megadott szándéknyilatkozatok alapján elkészítik a beiratkozás időpontjára vonatkozó beosztást, melyről az érintett szülőket haladéktalanul értesítik.

A kötelező felvételi körzettel nem rendelkező óvoda vezetője a gyermek óvodába történő felvételéről 2020. április 20-ig dönt, és erről írásban értesíti a szülőket, valamint az érintett gyermek kötelező felvételi lehetőségét biztosító óvoda vezetőjét."

Éppen ezért kérjük a szülőket, hogy töltsék ki az erről az oldalról letölthető szándéknyilatkozatot, s a lehető legrövidebb határidőn belül, de legkésőbb április 16-ig juttassák el a tagintézmény-vezető részére ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).

Beíratáshoz szükséges dokumentumok (melyeket majd csak beiratkozáskor kérünk, így a mostani szándéknyilatkozathoz azokat nem kérjük csatolni)

 

  • gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványa
  • gyermek TAJ kártyája
  • keresztelést igazoló lap
  • jelentkezési lap
  • szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája
  •  

 A ,,Szándéknyilatkozat” nyomtatvány letölthető itt vagy kérhető az óvodában.

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezményekről

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról szóló 2012.évi II. törvény 247. § a) pontja értelmében, az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be szabálysértést követ el.

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről

Az Alapító Okiratban foglaltak alapján az intézmény alapfeladatában elláthatja a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a mozgásszervi (mozgáskorlátozott), érzékszervi (látás, hallássérült), a beszédfogyatékos, és az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek nevelését.

Az óvoda felvételi körzete az Alapító Okirat szerint: Kiskőrös város és környéke

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja

Az óvoda a felvétel tárgyában meghozott döntésről írásban, a kérelem elutasításról határozat formájában értesíti a szülőt legkésőbb 2020. április 20-ig.

Jogorvoslati lehetőség

 Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül a gyermek érdekében eljárást indíthat. A kérelem az intézmény igazgatójához Szentgyörgyiné Szlovák Máriához (Kiskőrös, Árpád u. 4.) nyújtható be.

Bővebb felvilágosítás:
Az óvoda tagintézmény-vezetőjétől, Tiriczné Szabó Szilviától

Kiskőrös, 2020. 03. 27-én                                                                         

 

                                                                              Szentgyörgyiné Szlovák Mária

                                                                                      intézmény-vezető